Jedná se o speciální formu plátce DPH – jsou to podnikatelé, kterým vzniká povinnost přiznat daň z nahodilých přeshraničních plnění – nemusí se tedy nutně hned registrovat jako plnohodnotní plátci DPH.

Identifikovaná osoba se v případě tuzemských transakcí chová jako neplátce a její činnost není zatížená daní. Což je zásadní rozdíl mezi identifikovanou osobou a plátci DPH.

 

Kdy vzniká identifikovaná osoba?

 • Osoba povinná k dani, která není plátcem DPH, nebo právnická osoba nepovinná k dani, kupuje v tuzemsku zboží z jiného členského státu EU a toto zboží je předmětem DPH. Výjimku představuje situace, kdy je osoba v pozici prostředníka v tzv. třístranném obchodu v rámci EU.
 • Pokud osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku není plátcem a přijme zdanitelné plnění s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku (poskytnutí služby, dodání zboží s instalací nebo montáží či dodání zboží soustavami nebo sítěmi).
 • Jestliže osoba povinná k dani se sídlem nebo provozovnou v tuzemsku, která není plátcem, poskytne službu s místem plnění v jiném členském státě podle ustanovení § 9 odst. 1 ZDPH, s výjimkou poskytnutí služby, které je v jiném členském státě osvobozeno od daně.
 • Pokud osoba povinná k dani není plátcem DPH, má sídlo nebo provozovnu v tuzemsku a poskytuje vybrané služby v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa.
 • Jestliže osoba povinná k dani, která není plátcem DPH, nebo právnická osoba nepovinná k dani, kupuje v tuzemsku zboží z jiného členského státu podle § 2b ZDPH.
 • Osoba se dobrovolně registruje z důvodů, které teprve nastanou. Zde jde nejčastěji o výše uvedené body.

 

Identifikovaná osoba je povinna podat přihlášku k registraci finančnímu úřadu do 15 dnů ode dne, kdy se stala identifikovanou osobou. Další povinností je vést v evidenci pro účely DPH veškeré údaje, které se vztahují k jejím daňovým povinnostem.

 

Daňové přiznání

Identifikovaná osoba podává daňové přiznání pouze tehdy, pokud jí ve zdaňovacím období vznikla povinnost přiznat daň. Tato podmínka platí do 25 dnů po skončení zdaňovacího období. Zdaňovacím obdobím identifikované osoby je kalendářní měsíc.

Identifikovaná osoba podává souhrnné hlášení, které musí podat do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, v němž poskytla službu s místem plnění v jiném členském státě na základě § 9 odst. 1 ZDPH. I zde existují určité výjimky.

Pozor, není zde nárok na odpočet DPH! Ten mají pouze plátci DPH a to při splnění zákonných podmínek. Proto je u daňového subjektu vždy vhodné zkoumat, zda by pro něj nebylo ekonomicky výhodnější, aby se stal například dobrovolným plátcem.

Identifikované osobě vzniká povinnost přiznat daň v následujících případech:

 • při pořízení zboží z jiného členského státu,
 • při přijetí plnění od osoby neusazené v tuzemsku s místem plnění v tuzemsku, v případě, že se jedná o poskytnutí služeb podle § 9 až 10d ZDPH, nebo dodání zboží s instalací nebo montáží nebo dodání zboží soustavami nebo sítěmi,
 • ve chvíli, kdy kupuje zboží, které získává zjednodušeným postupem uvnitř území EU formou třístranného obchodu,
 • pokud pořizuje v tuzemsku nový dopravní prostředek z jiného členského státu,
 • vystavuje doklad, na kterém je uvedena daň.

 

Zrušení registrace identifikované osoby

Správce daně může registraci zrušit ze dvou důvodů:

 • Identifikované osobě ve dvou bezprostředně předcházejících kalendářních letech nevznikla povinnost přiznat daň. Správce daně má možnost (nikoliv povinnost) tuto registraci zrušit, na rozdíl od zrušení registrace plátce, kde jde o povinnost (za určitých podmínek). Identifikovaná osoba se proti zrušení může odvolat s odkladným účinkem.
 • Identifikovaná osoba se stala plátcem DPHke dni předcházejícímu tomu, kdy se stala plátcem.

Identifikovaná osoba může sama zažádat o zrušení registrace, pokud není v tuzemsku registrovaná k dani ve zvláštním režimu jednoho správního místa a za splnění dalších podmínek uvedených v § 107a ZDPH. (Tedy zjednodušeně řečeno, je-li identifikovaná osoba ekonomicky nečinná).

Zdroje: pruvodcepodnikanim.cz, idoklad.cz