Výkon funkce jednatele nebo člena představenstva je právním vztahem, který nespadá pod ochranu zákoníku práce. Uplatňují se pravidla, stanovená zákonem o obchodních korporacích, popř. občanským zákoníkem (ne vždy je možné na konkrétní pravidla zákoníku práce ve smlouvě odkázat).

Pracovněprávní vztah (pracovní smlouva) a obchodněprávní vztah (smlouva o výkonu funkce) se v mnoha ohledech velmi liší. Níže naleznete některé z problémů, se kterými se můžete při sepisování smluv o výkonu funkce setkat.

Odpovědnost za škodu vzniklou pracovním úrazem a nemocí z povolání
Smlouva o výkonu funkce nezajišťuje zákonnou ochranu tak, jak ji určuje zákoník práce, resp. povinné pojištění zaměstnavatele. Je tedy potřeba sjednat podmínky ve smlouvě nebo uzavřít příslušné komerční pojištění.

Odpovědnost za škodu
Postupuje se především dle občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. Je zde povinnost, postupovat s péčí řádného hospodáře – tedy jednat s maximální zodpovědností, loajálně a pečlivě. Statutár (jednatel nebo člen představenstva) nemusí být odborníkem ve všech oblastech, je ale jeho povinností odbornou pomoc zajistit. V případě, že porušuje povinnosti péče řádného hospodáře, může mu například vzniknout povinnost nahradit škodu nebo hrozí vyloučení z výkonu funkce. Za škodu odpovídá celým svým majetkem. Naopak společnost v zásadě neodpovídá za škody, způsobené Statutárovi. Řešením je sjednání příslušného komerčního pojištění.

Výpovědní doba a odstupné
Právní úprava pro Statutára nic podobného neupravuje.

Zákaz ukončení smluvního vztahu ve zvláštních případech (nemoc, těhotenství, …)
U smlouvy o výkonu funkce se žádná podobná ochrana nestanovuje. Statutár může být odvolán kdykoliv, a to s okamžitou účinností.

Některá další práva zaměstnance
Právní úprava pro Statutára nic obdobného neupravuje a je nutné na vše pamatovat přímo ve smlouvě o výkonu funkce.

V případě změny legislativy v oblasti pracovního práva je potřeba takovouto změnu promítnout formou dodatku smlouvy (naopak u pracovněprávních vztahů dojde ke změně automaticky – i u již existujících smluv).

Smlouvu o výkonu funkce doporučujeme projednat s právníky a její přípravu nepodceňovat. Můžete tak zabránit pozdějším nepříjemnostem.

Zdroj: www.pravniprostor.cz