Přemýšleli jste, zda je možné o něco snížit daňovou zátěž? V tomto článku přinášíme pár tipů, jak toho dosáhnout – vše samozřejmě legální cestou.

ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY
Jednatel i společník s.r.o. je pro účely zákona o daních z příjmů zaměstnancem firmy. Může tedy využívat zaměstnanecké výhody – například proplácení cestovních náhrad, příspěvek na stravování, penzijní připojištění nebo soukromé životní pojištění, příspěvek na rekreaci nebo například příspěvek na sportovní a kulturní vyžití.

ODMĚNA NEBO PODÍL NA ZISKU?
Dobře zvažte, která možnost je pro vás výhodnější vzhledem k odvodům na pojistném.

CELÉ ZISKY V PENĚZÍCH SE NEVYPLATÍ
Pozor na konečné daňové zatížení vyplaceného podílu na zisku. Vzhledem k výši daně je výhodné naplno využít např. zaměstnanecké příspěvky na kulturu, vzdělávání či dovolenou (viz. výše). Tyto benefity mohou využívat také členové vaší rodiny.

TVORBA OPRAVNÝCH POLOŽEK
Vytvoření zákonných opravných položek k pohledávkám vám pomůže nejen ke snížení základu daně ale také k budoucímu daňově účinnému odpisu pohledávky. V případě, že jsou tyto pohledávky po splatnosti více než 1 rok, je možné uplatnit je jako daňové náklady (aniž byly soudně vymáhány).
Zákonné opravné položky: opravné položky k nepromlčeným pohledávkám, k pohledávkám za dlužníky v insolvenčním řízení, opravné položky k méně významným pohledávkám, jejichž jmenovitá hodnota nepřekročila 30 tisíc Kč.
Aby byla tvorba opravných položek daňově účinným nákladem, musí být zaúčtována.

LIKVIDACE ZÁSOB V NÁKLADECH
U znehodnoceného materiálu či zásob zajistěte řádnou likvidaci. Jejich pořizovací cenu uplatníte v daňových nákladech. Také výdaje spojené s likvidací patří mezi daňové náklady. Z hlediska DPH likvidací nenastává zdanitelné plnění s povinností přiznat daň na výstupu, uplatněný nárok na odpočet daně zůstává zachován.

POZORNOSTI ZA KORUNU
Z daňového hlediska není výhodné poskytovat zákazníkům něco zdarma (s výjimkou reklamních a propagačních materiálů), lepší je prodat například předmětné dárky za symbolickou jednu korunu. Náklady na pořízení jsou daňově účinné, bez dalších dopadů do DPH. Zákon o daních z příjmů, zákon o dani z přidané hodnoty a finanční úřad nemívá velké pochopení pro „výrobky zdarma“.

PŮJČKA PRO ZAMĚSTNANCE
Zaměstnavatel může svým zaměstnancům poskytnout bezúročnou zápůjčku až do 300 000 Kč bez daňových dopadů u zaměstnance i zaměstnavatele. Na straně zaměstnavatele je poskytování bezúročných či nízkoúročených zápůjček zaměstnancům daňovou správou akceptováno jako daňově neutrální, tedy bez dopadů do jeho základu daně.

PRODEJ MAJETKU POD CENOU
Zůstatková cena prodaného či zlikvidovaného majetku bývá často daňově účinným nákladem. Majetek lze prodat bez daňových dopadů i pod daňovou zůstatkovou cenu, čímž vytvoříte ztrátu z prodeje majetku. (Výjimkou je majetek, vyloučený z odepisování. Nákladem také není zůstatková cena majetku, který byl vyřazen darováním.)

I OBLEK MŮŽE BÝT DAŇOVĚ ÚČINNÝ VÝDAJ
Nebojte se do daňově uznatelných položek zahrnout výdaje na společenské oblečení. Ředitel si oblek obhájí jako daňově účinný výdaj stejně tak jako řemeslník montérky – pro vaši práci je jistý druh oděvu vyžadován a přímo souvisí s podnikatelskou činností.

OVLIVNĚTE VÝŠI SVÉHO ZISKU
Základ daně z příjmu se liší podle toho, zda vedete účetnictví, daňovou evidenci či zvolíte například paušál
(více najdete v našem předchozím článku). Daňovou povinnost a odvody lze odložit například přesunutím příjmů do následujícího roku – tedy pozdějším fakturováním, přesunutím výdajů do roku aktuálního – platbou předem a podobně.

Chcete se zpracováním daňového přiznání pomoci? Kontaktujte nás.

#jddecentia #firemnisprava #dane
Zdroj: pruvodcepodnikanim.cz, danovetipy.cz