Začínající podnikatelé si často nejsou jistí, zda je pro ně výhodnější vést účetnictví nebo daňovou evidenci. Obecně lze říci, že je vedení daňové evidence snažší. Pro účetní jednotky je ale vedení účetnictví povinné. Aby to nebylo tak jednoduché, existují i další možnosti. Pojďme se podívat na jednotlivé pojmy a rozdíly.

Základním rozdílem mezi účetnictvím a daňovou evidencí je zjištění základu daně, který se v obou případech může lišit. Zatímco při vedení daňové evidence se vychází z rozdílu mezi příjmy a výdaji, při vedení účetnictví vycházíme z rozdílu mezi výnosy a náklady.

 

Vedení účetnictví

Vedení účetnictví je upraveno zákonem o účetnictví, který ukládá povinnost vést účetnictví podnikatelům, kteří jsou účetními jednotkami.

Podnikatelé musí vést účetnictví, pokud

 • jsou zapsaní v obchodním rejstříku
 • překročí obrat dle zákona o dani z přidané hodnoty 25 000 000 Kč za bezprostředně předcházející kalendářní rok
 • se rozhodli vést účetnictví dobrovolně
 • jsou společníky ve společnosti, kde alespoň jeden ze společníků vede účetnictví
 • jim povinnost vést účetnictví ukládá zvláštní právní předpis

! Pokud se fyzická osoba stane účetní jednotkou, musí vést účetnictví nejméně po dobu 5 let.

Pro účely zjištění základu daně se vychází z hospodářského výsledku, což je rozdíl mezi výnosy a náklady.
Účetní jednotky účtují podvojným zápisem o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, a to v tom období, se kterým věcně a časově souvisí.

 

Daňová evidence

Vedení daňové evidence je upraveno v zákoně o daních z příjmů. Podnikatelé dokládají svou ekonomickou situaci, evidovány jsou veškeré příjmy, výdaje, majetek a závazky.
Při vedení daňové evidence je směrodatné, zda došlo ke skutečnému pohybu peněžních prostředků. Základ daně se pak stanoví jako rozdíl mezi příjmy a výdaji, který může být dále upravován o nepeněžní transakce a další úpravy základu daně.

Základ daně se určuje jako rozdíl mezi zdanitelnými příjmy a odčitatelnými výdaji. Není potřeba dělat účetní závěrku, nicméně je nutné pečlivě shromažďovat všechny doklady. Pomoci může také například klasická tabulka v excelu, kde budou uvedeny následující údaje:

 • druh účetního dokladu (např. příjmový/výdajový pokladní doklad, faktura přijatá/vydaná)
 • datum vystavení dokladu,
 • popis transakce,
 • rozdělení příjmů a výdajů na daňové a nedaňové,
 • průběžné položky, které zachycují převod peněz z pokladny na bankovní účet,
 • stav hotovosti a bankovního účtu.

Do daňové evidence se uvádějí pouze náklady, které byly vynaloženy na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů. Jsou to tedy náklady, které byly nezbytné k tomu, aby byznys vydělával. Mezi ně patří například mzdy, zdravotní a sociální pojištění, nájemné nebo nákup materiálu. K daňově uznatelným nákladům naopak nepatří náklady na reprezentaci, splátky úvěru, odvod DPH nebo např. nákup dlouhodobého majetku.

 

Jde to i jinak?

Paušální výdaje a paušální daň

Někteří podnikatelé nevedou účetnictví ani daňovou evidenci – stačí jim pouze evidence příjmů a pohledávek. Jsou to drobní živnostníci, kteří mají roční příjmy do 2 milionů korun a rozhodnou se uplatňovat výdaje procentem z příjmů – paušální výdaje. V praxi paušální výdaje představují výrazné zjednodušení daňového přiznání pro mnohé OSVČ. Nemusí totiž evidovat náklady a své příjmy mohou ponížit o 30–80 %. Výše paušálu se liší dle oborů podnikání. V případě uplatnění výdajového paušálu je povinnost evidovat pouze zdanitelné příjmy, není nutné vést žádnou evidenci kromě vystavených faktur. Pouze jednou ročně podáte daňové přiznání.

V případě ročních příjmů nižších než 1 milion korun je možné přihlásit se k platbě paušální daně. V tomto případě není dokonce ani potřeba podávat daňové přiznání. Měsíčně se odvádí fixní částka, která kromě daně obsahuje i zálohy na zdravotní a sociální pojištění.
Povinnosti spojené s uplatňováním paušálních výdajů se liší v závislosti na velikosti podnikání a na tom, zda jste nebo nejste plátci DPH.

Chcete uplatnit skutečné výdaje?

Skutečné výdaje jsou takové výdaje, které opravdu zaplatíte. V tomto případě je potřeba uchovat všechny doklady od firem a subjektů. Výdaje sečtete a výslednou sumu odečtete od svého celkového obratu.

Možností je opravdu spousta. Pokud váháte, která z nich je pro vás nejvýhodnější, rádi vám poradíme. Nabízíme kompletní vedení účetnictví, možnost konzultací, pomoc s právními dokumenty nebo se zpracováním dalších administrativních záležitostí. Kontaktujte nás.

Myslíme na všechno, zařídíme maximum.
Firemní správa

Zdroj: pruvodcepodnikanim.cz, podnikatel.cz, money.cz