Jaké jsou možnosti, když zadavatel nepostupoval během výběrového řízení správně?

Na dodržování ZZVZ dohlíží Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, který přezkoumává zákonnost úkonů zadavatele. V případě, že vám u podlimitní nebo nadlimitní veřejné zakázky vznikla újma z důvodu nesprávného postupu zadavatele, máte možnost podat námitku. Pokud se spor nedaří vyřešit, můžete se obrátit na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže s návrhem na přezkoumání VŘ.

Podání námitek
Lhůta pro podání námitek se liší – podle toho, k jaké fázi procesu se vztahuje (námitku lze podat proti zadávací dokumentaci, proti požadované kvalifikaci, proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, rozhodnutí o vyloučení a tak dále). Formu námitek a náležitosti upravuje ZZVZ.
Následně je zadavatel povinen do 15 dnů informovat stěžovatele, zda námitky přijímá nebo odmítá. Rozhodnutí zdůvodňuje a v případě, že námitkám vyhoví, uvede způsob nápravy.
Pokud námitky odmítne, je stěžovatel oprávněn podat návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Zároveň musí být o podání námitek informováni také všichni uchazeči.

Zákaz uzavřít smlouvu
Pokud zadavatel námitkám nevyhoví, nesmí před uplynutím lhůty pro podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání uzavřít smlouvu na plnění zakázky. Rovněž nesmí uzavřít smlouvu před uplynutím lhůty k podání námitek nebo v době přezkoumávání úkonů Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Návrh na přezkoumání úkonů zadavatele
Navrhovatel je povinen dodat v téže lhůtě stejnopis zadavateli, aby byl o podaném návrhu neprodleně informován. Úřad může přezkoumání zahájit samozřejmě také z vlastní iniciativy. I tento návrh má své náležitosti.

Aby bylo zabráněno neodůvodněným návrhům a přezkoumávány byly pouze závažné případy, stanovuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže kauci. Tu je nutné zaplatit ve lhůtě pro doručení návrhu. Výše bývá zpravidla 1% z nabídkové ceny navrhovatele, spodní hranice je stanovena částkou 50 tis. Kč, horní 10 mil. Kč.

V případě, že Úřad shledá návrh jako nedůvodný a řízení zastaví, kauce propadá a stává se příjmem do státního rozpočtu. Pokud navrhovatel vezme návrh zpět, propadá státu část složené kauce a v ostatních případech Úřad kauci vrací navrhovateli zpět.

Úřad přezkoumává postup zadavatele komplexně. Může rozhodnout o zákazu uzavřít smlouvu, zrušit zadávací řízení nebo například uložit zákaz plnění smlouvy. V případě, že nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření, návrh je zamítnut.

Podnět k zahájení řízení Úřadem z moci úřední
ZZVZ zavádí poplatek za podání podnětu k zahájení řízení Úřadem z moci úřední. Poplatek činí 10 000 Kč za každou veřejnou zakázku, u které je v podnětu uvedeno pochybení zadavatele. Poplatek je nevratný a je splatný v době podání.

Máte nějaké otázky k veřejným zakázkám nebo byste ocenili pomoc při podání nabídky? Kontaktujte nás.

Firemní správa

#jddecentia #firemnisprava #verejnezakazky
Zdroj: businessinfo.cz