ZZVZ dělí veřejné zakázky jak podle jejich předmětu, tak i podle výše jejich předpokládané ceny. Podle předmětu dělí veřejné zakázky na:

 • veřejné zakázky na dodávky,
 • veřejné zakázky na stavební práce,
 • veřejné dodávky na služby.

Podle předpokládané výše ceny se veřejné zakázky dělí na:

 • nadlimitní veřejné zakázky,
 • podlimitní veřejné zakázky,
 • veřejné zakázky malého rozsahu.

Dělení dle předmětu veřejné zakázky

Podle předmětu lze veřejné zakázky dělit na veřejné zakázky na dodávky, veřejné zakázky na stavební práce a veřejné zakázky na služby.

Veřejné zakázky na dodávky

Veřejnou zakázkou na dodávky je veřejná zakázka, jejímž předmětem je pořízení věcí, zvířat nebo ovladatelných sil. Toto pořízení se může realizovat formou koupě, koupě zboží na splátky, nájmu nebo pachtu zboží, nájmu nebo pachtu zboží s právem následné koupě (leasing), případně i jinak.

Veřejnou zakázkou na dodávky zákon rozumí i veřejnou zakázku, jejímž předmětem je kromě pořízení zboží rovněž poskytnutí služby. Tou může být například umístění, odborná montáž či uvedení daného zboží do provozu. Toto platí, pokud uvedené činnosti nejsou základním účelem veřejné zakázky, ale pouze jejím nezbytným doplněním. Toto pravidlo je výslovně zakotveno v § 15 ZZVZ, ze kterého vyplývá, že pro rozlišení druhu veřejné zakázky, která v sobě zahrnuje více druhů veřejných zakázek, je zásadní hlavní předmět takovéto veřejné zakázky.

Veřejné zakázky na stavební práce

Veřejnou zakázkou na stavební práce se dle ZZVZ rozumí veřejná zakázka, jejímž předmětem je:

 • poskytnutí činností ve smyslu oddílu 45 hlavního slovníku jednotného klasifikačního systému,
 • zhotovení stavby,
 • provedení souvisejících projektových činností, jsou-li poskytovány spolu se stavebními pracemi.

ZZVZ definuje pro účely veřejných zakázek na stavební práce pojem stavby, který vymezuje jako výsledek montážních nebo stavebních prací vytvářejících jednotný celek, který je sám o sobě dostatečný k plnění technické či hospodářské funkce.

Veřejnou zakázkou na stavební práce je rovněž veřejná zakázka na zhotovení stavby dle požadavků zadavatele, kdy zadavatel má rozhodující vliv na druh nebo projekt stavby.

Veřejné zakázky na služby

Veřejné zakázky na služby jsou na rozdíl od předchozích dvou kategorií v ZZVZ vymezena negativně, a to však pouze ve vztahu k veřejným zakázkám na stavební práce. Za veřejné zakázky na služby jsou tak považovány jakékoli veřejné zakázky, které nejsou veřejnými zakázkami na stavební práce.

Za veřejnou zakázku na služby je rovněž považována taková veřejná zakázka, která není veřejnou zakázkou na stavební práce, jejímž předmětem jsou dodávky i služby, pokud předpokládaná hodnota služeb je vyšší než předpokládaná hodnota dodávek, anebo pokud základním účelem takovéto veřejné zakázky je poskytnutí služby.

Dělení dle předpokládané hodnoty veřejné zakázky

Dříve než zadavatel zahájí kroky vedoucí k zadání veřejné zakázky, je povinen stanovit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky, což je předpokládaná výše úplaty za plnění veřejné zakázky vyjádřená v penězích stanovená zadavatelem k okamžiku zahájení zadávacího řízení.

Zadavatel je při stanovení předpokládané hodnoty povinen zohlednit všechna plnění vyplývající ze smlouvy na veřejnou zakázku. Zadavatel je do předpokládané hodnoty veřejné zakázky rovněž povinen zahrnout všechna plnění, která tvoří jeden funkční celek a jsou zadávána v časové souvislosti.

Pro případy veřejných zakázek, jejichž plnění spočívající v dodávkách je stanoveno na dobu určitou, stanoví se předpokládaná hodnota veřejné zakázky dle předpokládané doby trvání takové smlouvy. To samé platí pro veřejné zakázky na služby, jejichž doba trvání je rovna nebo kratší 48 měsícům.

Pokud plnění veřejné zakázky na služby má být na dobu neurčitou či delší než 48 měsíců, stanoví se předpokládaná hodnota za 48 měsíců. Předpokládaná výše úplaty za 48 měsíců je rovněž určující pro stanovení předpokládané hodnoty u veřejných zakázek na dodávky, jejichž doba plnění je na dobu neurčitou nebo nelze přesně vymezit.

ZZVZ dále zadavateli výslovně ukládá vše, co musí zadavatel zahrnout do předpokládané hodnoty v případě veřejných zakázek na zadání pojišťovacích služeb, bankovních a finančních služeb a při projektové činnosti.

Podle předpokládané výše hodnoty se veřejné zakázky dělí na veřejné zakázky nadlimitní, veřejné zakázky podlimitní a veřejné zakázky malého rozsahu.

Nadlimitní veřejné zakázky

Nadlimitními veřejnými zakázkami jsou takové veřejné zakázky, u nichž předpokládaná cena předmětu veřejné zakázky dosáhne anebo přesáhne finanční limity uvedené v nařízení vlády zpracovávajícím příslušný předpis Evropské unie. V návaznosti na ZZVZ bylo přijato 11. 5. 2016 nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Jinak řečeno, nadlimitní veřejné zakázky jsou zakázky, jejichž hodnota přesáhne prahové hodnoty zadávacích směrnic EU, které byly přeneseny v rámci harmonizace i do české právní úpravy. Prahové hodnoty jsou stanoveny diferencovaně pro dodávky, služby a stavební práce. V případě dodávek a služeb jsou dále tyto hodnoty diferencovány dle toho, o jakou kategorii zadavatele se jedná. V případě veřejných zakázek na stavební práce je stanoven pro všechny kategorie zadavatelů jednotný limit.

Finanční limit pro veřejnou zakázku na stavební práce je pro všechny druhy zadavatelů stanoven pro rok 2020 ve výši 137 366 000 Kč.

Veřejné zakázky na dodávky a na služby jsou nadlimitní, pokud:

 1. hodnota zakázky na dodávky nebo služby je vyšší než 3 568 000 Kč a zadavatelem je Česká republika nebo státní příspěvková organizace;
 2. hodnota zakázky na dodávky nebo služby je vyšší než 5 494 000 Kč a zadavatelem je územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace nebo jiná právnická osoba a dotovaný zadavatel;
 3. hodnota zakázky na dodávky nebo služby je vyšší než 10 989 000 Kč a zakázka je zadávána sektorovým zadavatelem nebo za účelem obrany a bezpečnosti státu.

Podlimitní veřejné zakázky

ZZVZ vymezuje podlimitní veřejné zakázky jako zakázky, jejichž předpokládaná hodnota nedosahuje finančního limitu stanoveného pro nadlimitní veřejné zakázky a převyšuje finanční limit stanovený zákonem pro veřejné zakázky malého rozsahu.

V případě podlimitních veřejných zakázek může zadavatel využít jejich zadání ve zjednodušeném režimu nebo v podlimitním řízení, kdy podmínky jeho užití a jeho charakteristika je podrobně uvedena v části třetí ZZVZ.

Veřejné zakázky malého rozsahu

ZZVZ přímo stanoví výši limitu pro veřejné zakázky malého rozsahu. V případě veřejných zakázek na služby či stavební práce musí předpokládaná hodnota být nižší nebo rovna částce 2 000 000 Kč a v případě veřejné zakázky na stavební práce musí být předpokládaná hodnota nižší nebo rovna částce 6 000 000 Kč.

(zdroj: https://www.businessinfo.cz/navody/verejne-zakazky-ppbi/4/)