Víte, jak správně odeslat nabídku? Podání probíhá v elektronické nebo v listinné podobě. Zadavatel může požadovat také přiložení el. nosiče, dodání vzorků nebo například složení jistiny. Je důležité, seznámit se se zadávacími podmínkami důsledně a hned na začátku, abyste předešli nepříjemným překvapením těsně před lhůtou pro podání. Dle zadávací dokumentace připravte všechny formuláře, potřebné pro posouzení a hodnocení nabídek.

Pozor na chyby a nekompletní dokumentaci
Pokud si po elektronickém odeslání nabídky uvědomíte, že jste některý z formulářů nepřiložili nebo jste uvedli chybné údaje, doporučujeme nabídku stáhnout a odeslat znovu (tedy v případě, že ještě stíháte termín odeslání). V opačném případě by se mohlo stát, že budete z výběrového řízení vyřazeni. Ujistěte se, že nabídka není podána duplicitně. Dodavatel je oprávněn podat pouze jednu nabídku, v opačném případě by byl vyloučen.

Zadavatelé jsou (až na výjimky) povinni komunikovat v zadávacím řízení elektronicky, prostřednictvím jimi zvoleného certifikovaného el. nástroje. Zadavatel do dokumentace uvádí, zda se otevírání nabídek můžete zúčastnit nebo zda je neveřejné. O otevírání i hodnocení nabídek se vyhotovuje protokol, jehož náležitosti jsou přesně stanoveny ZZVZ.

Hodnocení nabídek
Nabídka je hodnocena dle kritérií, stanovených zadavatelem. Ověřuje se, zda byla podána včas a zda s ní nebylo nevhodně manipulováno (například neporušenost obálky u listinné podoby).
Zadavatel je ve smyslu ZZVZ oprávněn hodnotit nabídky dle ekonomické výhodnosti. V zadávací dokumentaci jsou přesně stanovena pravidla pro hodnocení – tedy zvolené kritérium, metoda vyhodnocení a matematický vztah mezi kritérii. Nabídky musí být porovnatelné a ověřitelné.

Účastník, jehož nabídka byla zadavatelem vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, je zadavatelem vybrán k uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

Uzavření smlouvy
Zadavatel vyzývá vybraného dodavatele k předložení potřebných dokladů či vzorků (dle ZD). Pokud vybraný dodavatel se zadavatelem smlouvu bezodkladně neuzavře, může ho zadavatel vyloučit ze zadávacího řízení a uzavřít smlouvu na plně
í veřejné zakázky s dalším dodavatelem v pořadí dle hodnocení nabídek. Stejně zadavatel postupuje i v případě, že zjistí existenci střetu zájmů. Ohlídejte si také, zda se na danou smlouvu uplatňuje povinnost zveřejnění v registru smluv.

Zajímá vás, co dělat v případě, že zadavatel nepostupoval správně a vy se cítíte poškození? Lze podat námitku a celý postup nechat prověřit. Podrobněji se na tuto problematiku zaměříme v příštím článku.

Chcete se účastnit výběrových řízení, ale z celého procesu máte obavy? Nebo bojujete s nedostatkem času?  S administrativou, vyhledáváním i podáním nabídek vám můžeme pomoci, kontaktujte nás.

Firemní správa
#jddecentia #firemnisprava #verejnezakazky
Zdroj: businessinfo.cz