Využijte možnost, účastnit se výběrových řízení. Objevíte nové obchodní příležitosti, uděláte své firmě reklamu nebo rovnou získáte nový zdroj příjmů. Navíc se přiblížíte svým zákazníkům – zjistíte situaci na trhu i aktuální poptávku. 

Veřejná zakázka -> úplatná písemná smlouva mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž předmětem jsou dodávky, služby či stavební práce. (Za zadání veřejné zakázky se nepovažuje uzavření pracovněprávní nebo obdobné smlouvy ani uzavření smlouvy, upravující spolupráci zadavatelů).

Zadavatelé jsou povinni dodržovat zásady zadávání veřejných zakázek dle ZZVZ. Patří tam například zásada rovného zacházení, zásada zákazu diskriminace, zásada přiměřenosti a transparentnosti. Podmínky zadavatele nesmí nikoho z dodavatelů znevýhodňovat a zároveň nesmí vytvářet překážky hospodářské soutěže.

Podle předpokládané výše ceny dělíme VZ na nadlimitní, podlimitní a veřejné zakázky malého rozsahu. ZZVZ stanovuje, co vše musí být v předpokládané hodnotě zahrnuto.

Průběh zadávacího řízení:

  • zahájení zadávacího řízení odesláním příslušného oznámení, zveřejnění zadávací dokumentace
  • podání nabídek
  • hodnocení podaných nabídek
  • posouzení nabídek
  • výběr nejvhodnější nabídky a zveřejnění výsledků zadávacího řízení

Zadávací řízení zabezpečuje soutěž při výběru nejvýhodnější nabídky. Tento postup je upravený zákonem a je potřeba dodržet zadávací podmínky.

Zadávací dokumentací se rozumí veškerá písemná dokumentace, kde jsou podrobně obsaženy podmínky a požadavky, zpřístupněné účastníkům. Zadavatel je oprávněn požadovat prokázání například základní, profesní nebo technické způsobilosti.

Co když se vám zdá zadání nejednoznačné, neúplné nebo nejasné?
Dodavatelé mohou požadovat vysvětlení zadávací dokumentace. Aby byla zajištěna transparentnost a rovné podmínky pro všechny uchazeče, vysvětlení je zveřejněno. Zadavatel může dokumentaci změnit či doplnit ale v případě, že by tato změna mohla mít dopad na účastníky, je povinen prodloužit lhůtu pro podání.

Veřejné zakázky jsou velmi komplexním a zajímavým tématem. V následujících článcích se zaměříme na samotné podání nabídek a další důležité informace.

Nemáte čas zakázky vyhledávat nebo vás děsí obsáhlá zadávací dokumentace?
Rádi vás celým procesem výběrového řízení provedeme. Vezmeme si na starost hledání, kompletní administrativu i hlídání termínů. Pusťme se do toho společně.

Firemní správa

#jddecentia #firemnisprava #verejnezakazky
Zdroj: businessinfo.cz